Audyt

Audyt lub przegląd sprawozdań finansowych

Audyt lub przegląd sprawozdań finansowych

Biegli rewidenci naszej Spółki przeprowadzają badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z krajowymi standardami wynikającymi z ustawy o rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego realizowane jest przez zespół w skład, którego wchodzą biegli rewidenci oraz aplikanci. Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzane jest zgodnie ze Standardami wykonywania zawodu biegłego rewidenta. W procesie badania zespół realizujący zlecenia zwraca szczególną uwagę na poznanie specyfiki podmiotu, skali jego działania oraz otoczenia determinującego funkcjonowanie Jednostki. Umożliwia to pełne zrozumienie działalności Podmiotu i jego systemu rachunkowości, co sprzyja osiągnięciu celów badania i efektywnej współpracy z Jednostką.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą w zakresie audytu sprawozdań finansowych, to prosimy o pobranie i wypełnienie oraz przesłanie na adres biura BUFIKS: biuro@bufiks.pl pliku:

Karta informacyjna Klienta

Naszą misją jest świadczenie usług audytorskich i doradczych na jak najwyższym poziomie merytorycznym i etycznym z poszanowaniem poufności wszelkich powierzonych nam informacji.

BUFIKS Spółka z o. o.
ul. Ogrodowa 12,
40-759 Katowice.

+48 697 777 655
+48 32 253 74 75

© 2021 Internet Media. Wszelkie prawa zastrzeżone