Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych

BUFIKS specjalizuje się w opracowywaniu dokumentacji cen transferowych transakcji realizowanych z podmiotem powiązanym, zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z rozporządzeniami wykonawczymi i wytycznymi OECD.

Dokumentacja przygotowana jest w ścisłej współpracy z służbami finansowymi Klienta.

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego naszym Klientom. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi będą uwzględniały między innymi merytoryczną analizę przebiegu transakcji, analizę angażowanych aktywów, a także analizę ponoszonych ryzyk przez podmioty powiązane.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą w zakresie sporządzenia dokumentacji cen transferowych, to prosimy o kontakt e-mail z biurem BUFIKS: biuro@bufiks.pl

Wycena i analizy

Konieczność sporządzenia wyceny przedsiębiorstwa lub wybranych aktywów może wynikać z planowanej transakcji fuzji lub przejęcia, kupna lub sprzedaży, przekształceń lub reorganizacji działalności, podziału lub połączenia.

Spółka BUFIKS posiada doświadczenie przy sporządzaniu:

  • Wyceny przedsiębiorstw, zorganizowanej części przedsiębiorstw, akcji lub udziałów;

  • Testy na utratę wartości aktywów (MSR 36, KSR Nr 4)

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą w zakresie wyceny lub analiz, to prosimy o kontakt e-mail z biurem BUFIKS: biuro@bufiks.pl

Przekształcenia podmiotów gospodarczych

Na etapie przygotowania do połączenia, podziału lub przekształcenia podmiotów gospodarczych – zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych (ksh) – niezbędne jest sporządzenie planu przekształcenia. Plan przekształcenia wraz z wszystkimi załącznikami wymaganymi przez ksh sporządzają doświadczeni prawnicy oraz biegli rewidenci. Plan przekształcenia jest składany wraz z innymi dokumentami do Sądu Rejonowego Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka BUFIKS posiada doświadczenie przy sporządzaniu planu:

  • Połączenia spółek;

  • Podziału spółek;

  • Wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

  • Przekształcenia w spółkę komandytową, spółkę jawną lub spółkę kapitałową;

  • Przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą w zakresie przekształcenia podmiotów gospodarczych, to prosimy o kontakt e-mail z biurem BUFIKS: biuro@bufiks.pl

Naszą misją jest świadczenie usług audytorskich i doradczych na jak najwyższym poziomie merytorycznym i etycznym z poszanowaniem poufności wszelkich powierzonych nam informacji.

BUFIKS Spółka z o. o.
ul. Ogrodowa 12,
40-759 Katowice.

+48 697 777 655
+48 32 253 74 75

© 2021 Internet Media. Wszelkie prawa zastrzeżone